Bedankt! Je sollicitatie is succesvol verzonden.

Directeur-Bestuurder

place Dronten
email

Voor De Meerpaal in Dronten zoekt Staffinghouse een ervaren Directeur-Bestuurder voor onbepaalde tijd.

De organisatie
De Meerpaal bestaat al ruim 55 jaar en is gegroeid tot een unieke multidisciplinaire organisatie met meer dan 130 werknemers en vele honderden vrijwilligers. Met activiteitenaanbod op het gebied van cultuur en welzijn in de dorpshuizen in Biddinghuizen en Swifterbant, in de wijken, in de jongerencentra, op de scholen en in De Meerpaal zelf zijn we zichtbaar en aanwezig in de hele gemeente. De Meerpaal maakt op inspirerende, betekenisvolle en verbindende wijze kunst, cultuur en sociale participatie toegankelijk voor de inwoners van Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. We doen dit op een open en uitnodigende wijze door een scala aan activiteiten aan te bieden, te programmeren en te faciliteren. Als organisatie staan we midden in de lokale samenleving en gaan we verbindingen en samenwerkingen aan met als doel het welbevinden van de Drontenaar te vergroten. We bouwen aan de samenleving, aan de organisatie en aan onszelf op het fundament van onze gedeelde waarden: open, activerend, inspirerend, betekenisvol en betrouwbaar.
De inzet van De Meerpaal is onder andere gericht op het opzetten van activiteiten met en door bewoners gericht op de kwaliteit van het samenleven in buurten en wijken of voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, migranten of minima. We zijn er expliciet op gericht om burgerinitiatief, zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. De vraag van de inwoner en de eigen leefomgeving van de Drontenaar staan daarbij centraal. De Meerpaal neemt hierbij proactief haar rol en taak op in het Sociaal Domein. Dit doen we door vraaggericht te werken vanuit de wijk, preventie toe te passen door in te zetten op thema’s als een gezonde leefstijl, positieve gezondheid, bevordering van de sociale infrastructuur en samenwerking als sociaal makelaar. Ook bieden we daadwerkelijk ondersteuning aan innovatie, burgerinitiatieven, het vergroten van de sociale infrastructuur in wijken en buurten en de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Dronten.
De Meerpaal is ook een centrum voor kunst en cultuur. Iedereen is welkom om het plezier te beleven en te ervaren. Van onder meer beeldende kunst, fotografie en vormgeving tot theater en dans; er is een groot aanbod aan cursussen en workshops die deelnemers uitdagen om creatief te zijn. Zowel voor beginners als voor gevorderden, voor jong en oud en voor mensen met of zonder beperking. Met onze programma's en projecten in het onderwijs en voor speciale groepen, zorgen wij ervoor dat iedereen die dat wil mee kan doen.
De Meerpaal wil zich de komende jaren verder ontwikkelen om voor zoveel mogelijk Drontenaren van zoveel mogelijk betekenis te zijn. We zoeken daarvoor intensief de verbinding met de inwoners van de gemeente Dronten, belanghebbenden en samenwerkingspartners om onze doelgroep zo optimaal mogelijk te kunnen bereiken en te bedienen. Het realiseren van onze doelen vraagt niet alleen ambitie, passie en bevlogenheid. Het vraagt ook om een grondige analyse van effectiviteit van bedrijfsprocessen en de besteding van onze middelen.

Wie zoeken wij?
Wij zijn voor onze mooie organisatie op zoek naar een ondernemende, ervaren Directeur-Bestuurder die middels verbindend leiderschap en met politiek-bestuurlijke sensitiviteit een boegbeeld voor De Meerpaal kan zijn, die in staat is te schakelen tussen strategie en uitvoering en binnen en buiten verbindt. Iemand die kansen en bedreigingen ziet voor De Meerpaal en die dit weet om te zetten in een passend aanbod vanuit de organisatie. Een people manager die de rol van De Meerpaal in het maatschappelijk netwerk van nieuwe impulsen voorziet en eindverantwoordelijk is voor de activiteiten, financiën, kwaliteit en continuïteit van De Meerpaal. Iemand die dit samen met het MT realiseert en overzicht houdt over het geheel om zo samen te bouwen aan de toekomst.

Wat zijn jouw kerntaken?
Het structurele takenpakket beweegt zich rond de volgende vier resultaatgebieden. 

1. Algehele leiding van de organisatie

 • Directe aansturing van MT en staf en werkgeverschap vervullen voor alle personeelsleden in dienst van de organisatie;
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van alle noodzakelijke processen ter realisering van de geformuleerde doelstellingen;
 • Formuleren, bewaken sturing geven aan de totstandkoming van de noodzakelijke organisatorische, personele, financiële en culturele randvoorwaarden;
 • Zorgdragen voor een optimale interne communicatie;
 • Voeren van het bevoegd gezag en dragen van de eindverantwoordelijkheid voor De Meerpaal en afleggen van verantwoording aan de Raad van Toezicht.
 • Zien en onderkennen van het belang van het menselijk kapitaal. Medewerkers aan de organisatie binden, een goede werkgever zijn en daar ook naar handelen.
 • Aandacht voor mobiliteit en duurzaam personeelsbeleid en voor de managementteamleden een coach en sparringpartner zijn.
 • Richting aan de organisatie geven en ruimte geven aan de professionals om de invulling ervan zelf vorm te geven.

2. Strategisch en algemeen beleid van de organisatie

 • Signaleren van relevante in- en externe ontwikkelingen en aangeven van de strategische richting;
 • Invulling geven aan het vastgestelde strategisch MeerJarenPlan en deze vertalen naar de organisatie, producten en processen en dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van het beleid.
 • Organiseren en bewaken van de onderlinge afstemming van beleid met in- en externe betrokkenen;
 • Organiseren en bewaken van het informatieproces richting RvT en stakeholders;
 • Initiëren en regisseren van de noodzakelijke veranderingsprocessen;
 • Sturing geven aan vertaling van beleidskeuzes naar concrete producten en resultaten.

3. Ondernemerschap en vertegenwoordiging van de organisatie.

 • Vertegenwoordigen van De Meerpaal in- en extern;
 • Richting geven aan en zorgdragen voor de uitvoering van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van De Meerpaal;
 • Borgen van de positionering en belangenbehartiging van De Meerpaal binnen het bestuursgebied;
 • Contacten onderhouden met mensen uit alle geledingen binnen de organisatie en draagvlak creëren binnen de organisatie alvorens knopen door te hakken;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders, rekening houdend met diverse belangen. Voeren van het overleg met de OR.

4. Financieel beleid van de organisatie

 • Verwerven van de noodzakelijke middelen en zorgdragen voor een optimaal beheer en verantwoording van de middelen;
 • Overleggen met opdrachtgevers en andere partijen over de financiële kaders van De Meerpaal;
 • Verantwoordelijk voor de financiële aansturing van De Meerpaal; Bewaken van de hoofdlijnen van de budgetten en verantwoording afleggen aan de RvT.

Wat verwachten wij van jou?

 • Gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten en talenten binnen De Meerpaal. De inhoud van het werk is goed belegd bij de professionals en vrijwilligers, maar je anticipeert op (financiële) ontwikkelingen en zorgt dat de organisatie voorbereid is op veranderingen;
 • Een representatieve vertegenwoordiging van De Meerpaal in de gemeente;
 • Voeren van het bevoegd gezag en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor De Meerpaal en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht en stakeholders;
 • Borgen van een visie en van strategisch beleid en dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beleid;
 • Dragen van verantwoordelijkheid voor de financiële aansturing van De Meerpaal;
 • Verankeren van de positionering en belangenbehartiging van De Meerpaal en het actief uitdragen van de sterke punten van de organisatie;
 • Onderhouden van de relaties met de gemeente en samenwerkingspartners en zorgen dat de interne organisatie (mens en systeem) aansluit bij de kansen, verwachtingen en gestelde doelen;
 • Verdiepen in de ontwikkelingen in het sociaal domein, in de cultuursector en zien waar inhoudelijke en procesmatige verbetering mogelijk is en waar de kansen liggen;
 • Soepel schakelen tussen inhoud en bedrijfsvoering en strategie en operatie.

Wat breng jij in ieder geval mee?

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als bestuurder van een, bij voorkeur soortgelijke organisatie;
 • Kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketinggebied;
 • Ervaring met lokaal bestuur, affiniteit met het gemeentelijk speelveld en gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Kennis van en ervaring met het sturen op processen, mensen en doelen;
 • Bekend met het sociaal domein en de dynamiek die het met zich meebrengt;
 • Affiniteit met en kennis van cultuur, theater en theaterprogrammering;
 • Strategische visie en communicatief sterke eigenschappen;
 • Leidinggevende capaciteiten: een benaderbare, verbindende leider en coach die doelgericht, besluitvaardig en integer is;
 • Ondernemingsvaardigheden en innovatief denkvermogen;
 • Energie en relativeringsvermogen (gevoel voor humor);
 • Een open en stevige persoonlijkheid met lef, een rechte rug en gelijkwaardigheid als uitgangspunt;
 • Ambitie om De Meerpaal naar een hoger niveau te tillen en daar sturing aan te geven;
 • Organisatorische en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Sterke netwerkvaardigheden die je op de juiste momenten weet in te zetten;

Wat bieden wij jou?

 • Een dynamische functie in een uitdagende, brede organisatie met veel betrokkenheid en talent bij de professionals en de vrijwilligers en met korte lijnen tussen medewerkers en bestuur;
 • Een marktconform salaris;
 • Moderne arbeidsvoorwaarden met veel ruimte voor flexibiliteit en ontwikkeling en goede voorzieningen om ook thuis te kunnen werken.

Ben jij of ken jij de specialist die wij zoeken? Neem dan contact op met Tess Ekelschot op + 31-645851865 of via tess.ekelschot@staffinghouse.com

Tess Ekelschot

Staffing Consultant Sociaal- en Publiek Domein

Tess Ekelschot

theme arrow

Met onze no-nonsense aanpak boeken wij samen succes

Geef je carrière een boost door te kiezen voor Staffinghouse.
Als professional krijg je vacatures die passen bij jouw ambities en wensen.

6,195

Netwerk aan professionals

481

Geplaatste professionals

120+

Opdrachtgevers en partners